Ädelmetaller spotpris världsmarknadspriser i SEK/gram Guld 772,74 kr -0.40% Silver 9,71 kr -2.11% Platina 317,73 kr -1.06% Palladium 301,36 kr -0.56%
Bra pris oavsett vikt Direktbetalning via Swish eller insatt på konto Inga dolda avgifter Möjlighet att sälja över disk Kontrollerade vågar

Allmänna villkor 2012, Thaler AB, www.silverklubben.se

Köpare

Med Köparen avses i dessa villkor Thaler AB med organisationsnummer 556238-3835, vilken marknadsför sig med namnet Thaler AB och på webbsidan www.silverklubben.se. Thaler AB köper silver i olika former vid besök från Kund eller genom insända försändelser från Kund. Köparen har för ändamålet registerat sig med anmälan om handel med begagnade varor till polismyndigheten i Stockholm med diarienummer AA-572-29046-11.

SÄLJARE OCH KUND

Med Kund/Kunden avses fysisk eller juridisk person vilken enligt lydelse i dessa allmänna villkor ingår avtal om försäljning med Köparen. Avtal om försäljning skall anses ha ingåtts då Köparen mottagit insända föremål för försäljning eller då Kunden genom besök undertecknat kvitto och mottagit betalning. Kund utgörandes av fysisk person skall vara minst 18 år fyllda för att få ingå avtal med Köparen.

Äganderätt

Äganderätten för insända eller inlämnade föremål skall anses övergått till Köparen då betalning för föremålen erlagts till Kund. Kunden skall vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålen menade för försäljning. Kunden skall även inneha rätten att fritt överlåta föremålen.

ANSVAR

Köparen har inget ansvar för insända föremål före dessa mottagits av Köparen.

Betalning

Köparen erbjuder betalning via bankgiro, plusgiro eller överföring till Kundens konto i svensk bank i Sverige. Köparen erbjuder ej betalning med kontanter av säkerhetsskäl samt målsättningen att motverka handel med stöldgods.

Det åligger Kund att ange rätt bankgiro, plusgiro, konto- och clearingnummer. Köparen åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna betalningsuppgifter från Kund.

När Köparen mottagit insänt eller inlämnat silver, fastställt värdet på silvret och den köpeskilling som Köparen är beredd att betala för silvret. Värdering görs baserat på silverhalt, vikt och enlighet med var tidpunkt gällande villkor och priser. Köparen skall senast följande bankdag beräknat från den dag då Köparen mottagit silvret utföra överföring till Kundens bankkonto, bank- eller postgiro.

Köparens skyldighet att följande bankdag överföra betalning till Kunden kan fördröjas vid sådan händelse där Köparen anser det finnas behov av att begära kompletterande uppgifter av Kunden för att Kundens identitet skall kunna fastställas.

Köparens ansvar för betalning upphör emellertid helt då polis-, åklagar- eller annan myndighet gjort Köparen uppmärksam på att insänt eller inlämnat kan bli föremål för brottsutredning eller utmätning från Kund. Föremålen skall vid sådan händelse utan dröjsmål överlämnas från Köparen till berörd myndighet.

Avgifter och prisavdrag

Köparen äger ej rätt att påföra Kund värderingsavgifter, hanteringsavgifter, analysavgifter, avgifter/avräkning/avdrag för smältavgång eller andra avgifter än de som finns stipulerade i dessa allmänna villkor.

Priskommunikation

Köparen skall eftersträva tydlighet i priskommunikationen med Kund i syfte att motverka vilseledande. Köparen förbinder sig således att inte tillämpa snabbhetspremier, kampanj- eller lockpriser.

Priser som kommuniceras för respektive halt skall därför baseras på respektive halt och föremåls totala silvervikt.

Definition

Med silvervikt åsyftas föremåls totala vikt. Ett fat med den totala vikten 400 gram och silverhalten 830-tusendelars renhet med bedömt finsilverinnehåll av 400 x 0,83 = 332 gram, skall vikt och pris som kommuniceras baseras på silvervikten 400 gram.

Priser vilka kommuniceras för respektive halt, skall ej därför baseras på föremålets bedömda innehåll finsilver, utan föremålets totala silvervikt.

Vikt som utgörs av oädel fyllning i skaft, blad utfört i rostfritt stål, oädel fyllning i fot eller där vikt utgörs av andra oädla material, såsom pärlor eller stenar, skall däremot ej bedömas utgöra silvervikt.

Värdering och analys

Köparen äger rätt kontrollera silvrets äkthet, halt vikt och kvantitet för att fastställa värde. Analys utförs genom probering och/eller titrering och/eller XRF-analys. Köparen äger även rätt att avlägsna urverk, fyllning, pärlor eller andra delar nödvändiga för att kontrollera och fastställa föremålets silvervikt. Köparen ansvarar ej för eventuell skada eller försämring på silverföremål på grund av att sådana tester och kontroller utförts.

Om kontroll av silver ger Köparen anledning att betvivla dess äkthet eller ursprung äger Köparen rätt att avböja köp. Likaledes kan köp avböjas om faktisk silverhalt eller silvervikt är alltför avvikande i förhållande till vad Kunden angivit i kommunikation med Köparen.

Retur- och ångerrätt

I de fall då Kund insänt eller inlämnat silverföremål till försäljning, har Kund fem dagars retur- och ångerrätt. Retur- och ångerrätten gäller dock ej i händelse då polis-, åklagar-, eller kronofogdemyndighet motsätter sig återlämnande av försålda varor till Kund.

För att Kund skall äga rätt att påkalla retur- och ångerrätt, skall Kunden upprätta kontakt med Köparen via telefon inom fem dagar från det att försäljning har ägt rum.

Om Kund önskar påkalla retur- och ångerrätt skall full återbetalning till Köparen konto i Handelsbanken erläggas inklusive Köparens eventuella returportokostnader, innan retur av silverföremål kan komma ifråga.

Köparen äger rätt att debitera Kunden faktiskt portokostnad för återsändande av föremål då Kund påkallat retur- och ångerrätt. Kunden beslutar hur försändelse skall återsändas. Som rekommenderad och därmed försäkrad försändelse, eller med oförsäkrad med traditionell postförsändelse.

Köparen åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser. Om Kunden så önskar, äger Kunden rätt att kostnadsfritt avhämta insända silverföremål på Köparens kontor inom ett halvår från det att dessa sänts via post till Köparen. Sådan avhämtning skall aviseras i förväg genom kontakt med Köparen via telefon.

För s.k. nysilverföremål vilka skickats in till Köparen och där Kund önskar påkalla retur- och ångerrätt, skall Kunden erlägga faktiska returportokostnader samt faktiska kostnader för emballage innan returrätt kan komma ifråga. Om Kunden så önskar, äger Kunden rätt att kostnadsfritt avhämta insända nysilverföremål på Köparens kontor inom ett halvår från det att dessa sänts via post till Köparen. Sådan avhämtning skall aviseras i förväg genom kontakt med Köparen via telefon

Efter ett halvår äger Köparen rätt att kassera insända nysilverföremål där Kund påkallat ångerrätt, men ej hämtat ut föremålen.

Köparen äger rätt att avböja affär med Kunden utan att ange orsak. Om Köparen valt att inte fullfölja köp av silverföremål, oavsett anledning, skall kostnader för porto och retufrakt till Kunden övergå till Köparen. Vid sådan händelse skall Kunden inte äga rätt att ställa några kostnads- eller avtalsmässiga anspråk på Köparen efter att föremålen återsänts till Kunden.

Information om kunden

Köparen insamlar information och fastställer Kundens identitet i syfte att efterleva gällande lagstiftning för handel med begagnade varor, samt i syfte att motverka försäljning av stöldgods. Information inhämtas från teleoperatörer, folkbokföringsregister, kreditupplysningsföretag och jämförs med lämnade uppgifter såsom information Kunden angivit i epost, skriftligen genom brev eller genom webbaserat formulär, IP-adresser, samt transaktionsinformation från betalningsinformation.

Köparen äger även rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet, att uppgifter lämnade från Kund är korrekta, samt för att kommunicera det pris som Köparen erbjuder Kunden. Säljaren äger även rätt att använda information om Kund samt information om av Kunden inlämnade eller inskickade föremål i kommunikation med polis och åklagarväsende i syfte att motverka försäljning av stöldgods.

Köparen äger ej rätt att använda insamlad information i marknadsföringssyften, för direktutskick via brev eller epost. Lagring av information sker i enlighet med GDPR.

Information till tredje part

Information om Kunden samt om försålda föremål delges polismyndigheten av syften angivna ovan. All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och Köparen har säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av informationen.

Kan Kunden inte kan godta Köparens personuppgiftshantering eller övriga villkor skall användaren avstå från att använda Köparens tjänster eller ingå avtal enligt dessa villkor. Genom att sända in personlig information eller använda Säljarens tjänster godtar du att din information lagras enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig är Thaler AB, organisationsnummer: 556238-3835, Bolagets säte: Stockholm.

Genom att tillskriva Köparen på adress: Thaler AB, Box 1035, 162 12 VÄLLINGBY och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Köparen har registrerat om dig och hur dessa har använts. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om dessa är felaktiga.

Missbruk och bedrägeri

Köparen polisanmäler missbruk, försäljning eller försök till försäljning av stöldgods, bedrägeri eller försök till bedrägeri. Köparen kan registrera information om sådana händelser, missbruk eller annan otillbörlig verksamhet för att förebygga sådana händelser. Köparen äger även rätt att överlämna nödvändig information till polis- och åklagarmyndighet samt ge polis- och åklagarmyndighet tillträde till Köparens datasystem.

Tvist

I kundrelationen mellan Köparen och Kunden tillämpas Sveriges rikes lag. I frågor som gäller allmänna villkor och ingåendet av avtal, samt vid meningsskiljaktigheter bör Kunden alltid ta kontakt med Köparen i syfte att få till stånd en uppgörelse i godo.

Vid åsiktsskillnader mellan Kunden och Köparen och då parterna inte kan nå en lösning i samförstånd, kan någon av parterna välja att väcka talan i svensk domstol för avgörande.

Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Köparen förbinder sig genom dessa allmänna villkor, att följa utslag eller rekommendation utfärdad av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Uppdatering av villkor

Köparen äger från tid till annan rätt att revidera dessa villkor efter eget gottfinnande och utan föregående information. Kunden bör därför från tid till annan kontrollera villkoren eftersom Kunden genom att insända eller mottaga betalning skall anses ha ingåtts avtal enligt gällande villkor.

Force Majeure

Köparen är inte ansvarig för hinder orsakad av omständighet utanför Köparens rimliga kontroll och är i så fall berättigad till befrielse för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är utan att utgöra fullständig förteckning – strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof.